1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MS GPC 2012 - Informace 7

Na posledních ME a MS GPC se podepisoval při vážení list "Indemnity - Odškodnění". Text je v angličtině. Níže přinášíme překlad tohoto dokumentu. Překlad do češtiny (i dalších jazyků) bude uveřejněn v místech, které označí pořadatel.

CHECH INDEMNITY

GLOBAL POWERLIFTING COMMITTEE (GPC)

Věc: PROHLÁŠENÍ O ODŠKODNĚNÍ

Já, níže podepsaný -------------------------------------------------- --------, Datum narození ------/-------------/------------ Potvrzuji, že jsem srozuměn a svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s následujícími níže uvedenými body:

1. Chápu a budu dodržovat pravidla uvedená ve Stanovách Global Powerlifting Committee (dále jen "GPC") a dalších vnitřních dokumentech GPC (pravidla silového trojboje atd.)

2. Jsem si vědom rizik spojených s mou účastí na Mistrovství světa GPC 20XX (dale jen MS), která mohou mít za následek zranění mé osoby (a to i závažné povahy) a tato rizika přijímám.

3. V plném rozsahu daném zákonem osvobozuji GPC, jeho členy a zaměstnance, organizátory MS, technický personál, nakladače a návštěvníky od finanční a další zodpovědnosti, všech nároků a požadavků na náhradu škod současných i budoucích, které mohou vzniknout ze zranění, duševního utrpení či poškození zdraví jekéhokoliv druhu mé osoby v souvislosti s mou účastí na MS.

4. V případě mého zranění se první pomoci může účastnit zdravotní zajištění určené pořadatelem MS. Pokud v souvislosti s mým zraněním na MS vzniknou jednorázové i následné léčebné výlohy z ošetření na místě MS, v nemocnoci či léčebném zařízení jsem povinen hradit je ze svých nákladů či své pojistky.

5. Prohlašuji, že jsem výše uvedené body přečetl a jsem s nimi plně srozuměn. V souvislosti s těmito body přijímám plnou odpovědnost za svou bezpečnost při účasti na MS. Tento formulář stvrzuji svým podpisem svobodně a dobrovolně.

.
Podpis :____________________________________ Datum :_______________

Poznámka: Potvrzuji, že pokud nemám 21 let věku, jsou mí rodiče případně zákonný zástupce seznámeni s mou účastí na MS a mám jejich plné svolení a souhlas k této účasti.

--------------------------------------------------

Pozn. redakce.: Obsah textu je postaven v souladu se západním právem, kde je pro hranici plnoletosti 21 let věku.

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male